گروه همیاری دانش اموختگان ایرانی مقیم اروپا

   -این گروه هیچگونه وابستگی به سازمان و یا دولت ویا تشکیلاتی را ندارد و تمامی مخارج ان از  کمکهای انسان   دوستانه تامین می شود .به همین دلیل توان مالی بسیار زیادی نداشته و تعداد معدودی بورس تحصیلی        در اختیار نوابغی که به علت فقر خانوادگی و یا هر دلیل دیگری قادر […]